صفحه‌های اطلاع‌رسانی

هم‌اکنون 71 نفر با این مجموعه مرتبط هستند.

بازدید مدیرعامل بنیاد مرکز، از بنیاد استان فارس

به گزارش پورتال جامع مهدویت، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمود متوسل‌، مدیرعامل بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج)، روز چهارشنبه 1395/08/12 در سفری یک روزه از بنیاد استان فارس بازدید به عمل آورد.
به گزارش پورتال جامع مهدویت، مدیرعامل بنیادفرهنگی حضرت مهدی موعود(عج)، روز چهارشنبه 1395/08/12 با همراهی معاونت مالی و اداری بنیاد جناب آقای آقابابایی از بنیاد استان فارس بازدید به عمل آورد.
در این سفر یک روزه برنامه‌های متعددی توسط بنیاد فارس پیش‌بینی شده بود، که طی آن حجت‌الاسلام‌والمسلمین متوسل با آیت‌الله ایمانی ـ نماینده ولی‌فقیه در شیراز ـ ، اعضا هیئت مدیره بنیاد استان فارس و پرسنل بنیاد استان دیدار کرد.

دیدار با آیت‌الله ایمانی نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه شهر شیراز

همچنین بازدید از پروژه دانشگاه مهدویت و مهدیه بزرگ شیراز، بازدید حوزه علمیه منصوریه با مدیریت حجت‌الاسلام‌والمسلمین علیرضا حدائق، بازدید از مرکز مشاوره انس با فطرت و زیارت آستان مقدس احمد‌بن موسی علیه‌السلام در این برنامه پیش‌بینی شده بود که محقق گردید.

بازدید از پروژه دانشگاه مهدویت شیراز

مدیرعامل بنیاد در پایان سفر یک روزه خود به شیراز، با حضور در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮي به تشریح ﻋﻠﻞ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) پرداخت.
ایشان در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺣﻀﺮت ﻣﻬﺪي ﻣﻮﻋﻮد(ﻋﺞ) در ﺳﺎل 1379 و ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺣﺠﺖ‌اﻻﺳﻼم‌واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺤﺴﻦﻗﺮاﺋﺘﯽ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي (مدظله‌العالی) ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮده است، عنوان داشت: «اوﻟﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎد، ﻧﺒﻮد ﻫﯿﭻ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي در ﮐﺸﻮر ﺑﺮاي دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻬﺪوﯾﺖ و ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ و دوﻣﯿﻦ ﻋﻠﺖ آن این بوده که تا ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب، اﻧﺠﻤﻦ ﺣﺠﺘﯿّﻪ، ﺑﺤﺚ ﻣﻬﺪوﯾﺖ را در کشور دﻧﺒﺎل ﻣﯽ‌ﮐﺮد و از آنﺟﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب؛ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب و ﻧﻈﺎم ﻫﻤﺮاه ﻧﺸﺪ و ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪ؛ ﻋﻠﻨﺎً از ﺻﺤﻨﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﻟﺰوم راه‌اﻧﺪازي ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻬﺪوی، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﻧﻈﺎم و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻧﻘﻼب احساس ﺷﺪ».
اﯾﺸﺎن در اداﻣﻪ از «ظهور افکار انحرافی مدعی ملاقات و ارتباط با حضرت» و «اهمیت مبنای ولایت‌فقیه در عصر غیبت» به عنوان دلایل ضرورت تشکیل بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) نام برد.
مدیر عامل بنیاد مرکز، ضمن اشاره به اهمیت نشر فرهنگ انتظار و مهدویت و همچنین آموزش مباحث مهدویت در جامعه به عنوان اهداف پیش چشم بنیاد، گفت: «ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻬﺪوﯾﺖ در ﻗﻢ ﺑﺎ آﻣﻮزش بیش از 400 ﻧﻔﺮ متخصص مهدویت، ایجاد انتشارات ﺑﻨﯿﺎد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) با نشر بیش از 200 ﻋﻨﻮان ﮐﺘﺎب در حوز ه مهدویت، راه‌اﻧﺪازي بناي ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﯾﺎوران ﺣﻀﺮت ﻣﻬﺪي(ﻋﺞ) ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود 150 ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ را آﻣﻮزش ﻣﯽ‌دﻫﺪ و همچنین ﺗﺄﺳﯿﺲ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﺘﺎﻧﯽ بنیاد از جمله ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺣﻀﺮت ﻣﻬﺪي ﻣﻮﻋﻮد(عج) در راستای تحقق این اهداف بوده است».

ﺣﺠﺖ‌اﻻﺳﻼم‌واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺘﻮﺳﻞ، ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺣﻀﺮت ﻣﻬﺪي ﻣﻮﻋﻮد(عج) استان ﻓﺎرس را ﯾﮑﯽ از 5 ﺑﻨﯿﺎد ﻓﻌﺎل ﮐﺸﻮر در ﺑﺤﺚ ﻣﻬﺪوﯾﺖ دانست و اﻓﺰود:: «ﻋﻼوه ﺑﺮ روﻧﻖ ﺑﺤﺚ ﻣﻬﺪوي در استان و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف‌ﻫﺎی موجود در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ، ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺣﻀﺮت ﻣﻬﺪي ﻣﻮﻋﻮد(ﻋﺞ) ﻓﺎرس در ﺑﺤﺚ آﻣﻮزش و ﺗﺄﺳﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻬﺪوﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺠﺖ‌اﻻﺳﻼم‌واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺣﺪاﺋﻖ ﭘﯿﺸﺘﺎز اﺳﺖ».

عکس عکس عکس عکس عکس عکس عکس عکس
آخرین ویرایش
در 1395/8/18 11:17

مطالب پربازدید را ببینید
و یا به فهرست بازگردید.

بازگشت به ابتدای صفحه

تلفن
نشانی

پیامک
30001366