صفحه‌های اطلاع‌رسانی

هم‌اکنون 71 نفر با این مجموعه مرتبط هستند.

كتاب نقد مدعی یمانی با عنوان "ناقوس گمراهی" منتشر شد.

كتاب "ناقوس گمراهی" كه به نقد شخصیت احمد بصری از مدعیان معاصر می‌پردازد، از سوی انتشارات بنیاد حضرت مهدی موعود(عج) منتشر شد.
كتاب "ناقوس گمراهی" كه به نقد شخصیت احمد بصری از مدعیان معاصر می‌پردازد، از سوی انتشارات بنیاد حضرت مهدی موعود(عج) منتشر شد.

این کتاب ﺗﻼﺷﯽ است ﺑﺮاي ﻧﻘﺪ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺣﻤﺪ ﺑﺼﺮي ﻣﻌـﺮوف ﺑـﻪ اﺣﻤﺪاﻟﺤﺴﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﻋﯿﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﺮح دﻋﺎوي ﺧﻮد در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﮔﺮد و ﻏﺒﺎري ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ و در ﺳﺎﯾﻪ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود ﺑﺮاي ﺧﻮد ﭘﯿﺮواﻧﯽ دﺳـﺖ و ﭘﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮔﺮﭼﻪ در وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻮد در اﻧـﺪازه‌ااي ﻧﯿﺴـﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎي اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﺑﺰرگ ﻣﻌﻤوﻻً ﻧﻘﻄـﮥ آﻏﺎز ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﯽ اﻫﻤﯿﺘﯽ دارﻧﺪ، اﻣﺎ آرام آرام ﻗﺎرچ ﮔﻮﻧﻪ رﺷﺪ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ و وﯾـﺮوس ﮔﻮﻧﻪ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ در ﻫﻤـﺎن آﻏـﺎز ﭘﯿـﺪاﯾﺶ از ﻧﻘـﺪ و روﺷـﻨﮕﺮي ﻏﻔﻠﺖ ﻧﮕﺮدد و ﭘﯿﺶ از ﮐﺎرﮔﺮ اﻓﺘﺎدن ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎ و ﺑـﻪ دام اﻓﺘـﺎدن
مومنان ﺳـﺎده‌دل ﺑﺮاي ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن آﺗﺶ ﻓﺘﻨﻪ آن ﺗﻼش درﺧﻮري اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.
اﯾﻦ کتابﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻫﻤﯿﻦ دﻏﺪﻏﻪ ﻧﮕﺎرش ﯾﺎﻓﺘﻪ، و ﮔﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻮﭼـﮏ در ﻣﺴـﯿﺮ روﺷـﻨﮕﺮي و دﻓﺎع از ﺣﺮﯾﻢ ﻣﻮﻻي اﻧﺲ و ﺟﺎن ﺣﻀﺮت ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺰﻣﺎن(عج).

لازم به ذكر است، علاقه مندان جهت تهیه این كتاب می توانند در قم به نشانی خیابان شهدا(صفائیه)، كوچه آمار(22)، بن بست شهید علیان، پلاك 26 و در تهران به نشانی خیابان انقلاب، خیابان قدس، تقاطع خیابان ایتالیا، پلاك 98 مراجعه و یا با شماره تلفن های 88998600 با پیش شماره 021 و 37841130 با پیش شماره 025 تماس حاصل كنند.
آخرین ویرایش
در 1396/6/25 11:37

مطالب پربازدید را ببینید
و یا به فهرست بازگردید.

بازگشت به ابتدای صفحه

تلفن
نشانی

پیامک
30001366